MATEMATIKA

MATEMATICAR KOJI NIJE MAKAR MALO I PJESNIK NIKAD NECE BITI PRAVI MATEMATICAR

16.11.2015.

Vincenzo Riccati

Vincenzo Riccati ( 11.01.1707 - 17. 01. 1775) bio je talijanski matematicar i fizicar. Brat je Giordana Riccatia, a mladji sin Jacopa Riccatia.
Riccati je nastavio je nastavio rad svog oca. Proucavao je matematicku analizu, posebno oblasti diferencijalnih jednacinai i fizike. Riccatijeve jednacina je dobile su ime po njegovom ocu.
Riccatijeve jednacina vje jednacina oblika

16.11.2015.

Broj 10

10 je trouglasti broj  i centrirani trouglasti broj.
10!=3 628 800

3628800/3600/24/7=6
10! je upravo  onoliko koliko sekundi ima u 6 sedmica.

16.11.2015.

Broj 11

Jedanaest je jedini prosti broj koji ima paran broj cifri.

11+2 je anagram od 12+1

11+2 =12+1

Zbir  kvadrata 11 prirodnih brojeva  od 18 do 28 je kvadrat prirodnog broja

 18^2+19^2+20^2+21^2+23^2+24^2+25^2+

26^2+27^2+28^2=5929=77^2

11 je jednak zbiru kvadrata 3 prirodna broja

  11^2=1^2+1^2+3^2

 

11 i 13 su prosti brojevi blizanci

08.11.2015.

Zadatak XIII

S koliko nula zavrsava proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do 49?

 

08.11.2015.

Zadatak XII

Odredi cetiri uzastopna prirodna broja ciji je proizvod 3024.

08.11.2015.

Zadatak XI

Postoji li prirodni broj ciji je proizvod cifri 1386?

15.08.2015.

nozenje sa 11


1752*11

Posljednja cifra broja koji mnozimo sa 11 je 2.Ona ce biti cifra jedinica proizvoda ta dva broja.

5+2=7 cifra desetica

7+5=12 znaci cifra stotica je 2. 1 prenosimo na hiljade Sada imamo

7+1=8 tj 8+1=9 je cifra hiljada sljedeca cifra je 1 i nju prepisujemo odnono

1752*11= 19272

38*11= (3+1) (3+8=11) 8= 41815.08.2015.

Mnozenje sa 25

25*100

Izvrsimo naznaceno dijeljenje

  	frac{100}{4}

  	frac{100}{4}= 25

Zavisno od ostatka ( n MOD 4), posljednje brojke su sljedeće:

a) Ako je (n MOD 4) = 0 onda su posljednjie cifre 00.

b) Ako je (n MOD 4) = 1 tada su posljednje cifre 25.

c) Ako je (n MOD 4) onda = 2 ptada su posljednje cifre 50.

d) Ako je (n MOD 4) = 3 otada su posljednje cifre 75.

 

25*100=2500


25*84

84:4=21

kako nema ostatka broj zavrsava sa 00, odnosno


25*84=2100


113*25


113:4=18 ostatak 1 ako je ostatak 1 to broj zavrsava sa 25 pa je


113*25=1825
15.08.2015.

Zadatak X

15.08.2015.

Zadatak IX


Stariji postovi